Zeatix Lens

134 teksty – auto­rem jest Zeatix Lens.

Kłam­stwo, choć piękny­mi słowa­mi wy­powie­dziane, na­dal będzie tyl­ko śmier­dzącym kłam­stwem - prawdą nig­dy niezos­ta­nie. Tak jak szkielet, choćby ub­rać go w piękne sza­ty ciągle będzie tyl­ko pas­kudną kupą kości - nig­dy zaś człowiekiem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 czerwca 2014, 00:02

nie umiem pokochać
jed­nej tyl­ko osoby
bo wszys­cy poznani
są dla mnie
braćmi i siostrami
wpuszcze­ni do serca
ty­mi sa­mymi drzwiami


{2012-11-19} 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 czerwca 2014, 01:37

ehh ... co za pier­dzielo­ny świat mamy,
w którym tak wielu w życiu sto­suje zasadę:
"JEŚLI NIE MASZ PO CO ŻYĆ -
ŻYJ PO TO BY WKUR­WIAĆ INNYCH"
... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 stycznia 2014, 20:29

złość "ści­na" ser­ce potężnym mro­zem jak nagła zima
i często trzy­ma jak wie­czna zmarzli­na ... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 stycznia 2014, 20:14

sądziłem, że me ser­ce daw­no zlodowaciało
póki Ciebie nie poz­nało ...
 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 11 stycznia 2014, 17:55

naj­trud­niej jest wyjść z uza­leżnienia ...
z uza­leżnienia drugą osobą ...
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 stycznia 2014, 00:47

mózg - naj­bar­dziej niez­ba­dana i ta­jem­nicza część nasze­go or­ga­niz­mu, która równie niez­ba­danie i ta­jem­niczo rządzi na­mi dając do zro­zumienia, że nie jes­teśmy swy­mi ab­so­lut­ny­mi wład­ca­mi ... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 listopada 2013, 22:07

rzeczy­wis­tość jest tyl­ko iluzją, bo czyż każdy nie widzi jej inaczej ... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 października 2013, 20:16

cu­dow­nie mieć rzeczy­wis­te­go Anioła Stróża, który w chwi­li za­paści po­daje - wy­dawałoby się - cieniutką nić ra­tun­ku, ta zaś oka­zuje się być jed­nak mocną liną dającą po­moc przy wyjściu z prze­paści ... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 września 2013, 02:12

by to z siebie wyrzu­cić ...

szedłem górską, krętą drogą
ustąpiłem na niej miej­sca mi­jającym mnie ludziom
lecz im było to zbyt mało - pos­ta­nowi­li mnie z niej zepchnąć
te­raz wiszę nad przepaścią
podróżni dep­czą mi po pal­cach led­wo trzy­mających się skał
czy wśród idących ową drogą ktoś mnie wiszące­go zauważy?
czy wy­ciągnie po­mocną dłoń?
czy niezauważony spadnę w przepaść? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 sierpnia 2013, 23:42

Zeatix Lens

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Zeatix Lens

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 czerwca 2014, 00:46wdech sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo, choć piękny­mi słowa­mi [...]

22 czerwca 2014, 00:32wdech sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo, choć piękny­mi słowa­mi [...]

22 czerwca 2014, 00:26wdech sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo, choć piękny­mi słowa­mi [...]

22 czerwca 2014, 00:11wdech sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo, choć piękny­mi słowa­mi [...]

22 czerwca 2014, 00:02Zeatix Lens do­dał no­wy tek­st Kłamstwo, choć piękny­mi słowa­mi [...]